Pin It

Od 1 lipca pieniądze będą przysługiwały wszystkim dzieciom w Polsce. Zniknie kryterium dochodowe uprawniające do jego przyznania na pierwsze i jedyne dziecko w rodzinie.

Żeby uzyskać pieniądze z wyrównaniem od lipca, wniosek musi być złożony do końca września. Złożony od 1 października spowoduje, że świadczenie będzie przysługiwało od dnia jego złożenia.

Formularze złożone w okresie wakacyjnym gwarantują, że pieniądze pojawią się na koncie najpóźniej 31 października. Rodzice, którzy do 30 września mają przyznane świadczenia na drugie i kolejne dzieci, już od lipca mogą składać wniosek obejmujących wszystkie.

Uproszczona zostanie procedura przyznawania świadczenia – już nie w drodze decyzji administracyjnej, ale informacji o rozpatrzeniu wniosku. W ten sposób rodzice otrzymają pieniądze szybciej.

W konsekwencji rozszerzenia programu na wszystkie dzieci zniesiony zostanie także obowiązek wystąpienia w pierwszej kolejności o alimenty od rozwiedzionego rodzica. Do tej pory samotny rodzic, jeśli nie rozpoczął starań o alimenty, nie miał prawa ubiegania się o świadczenie wychowawcze.

 

Kolejną zmianą jest przyznanie prawa do 500+ dzieciom do 18. roku życia umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Do tej pory – od 1 kwietnia 2016 r. – dodatek wychowawczy (w wysokości świadczenia wychowawczego) przyznawany był rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka. Świadczenia wypłacane dzieciom przebywającym w placówkach mają być w pierwszej kolejności wydane na rozwijanie zainteresowań i pasji.

Wydłużony został okres na złożenie wniosku po urodzeniu dziecka. Do tej pory było to miesiąc, od lipca rodzice będą na to mieli trzy miesiące.

Wprowadzono także rozwiązania pozwalające na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców po śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku. Dzięki temu nie będzie przerwy w wypłacaniu świadczenia na dziecko.

Resko24.pl

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x