Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
tel.: 22 360 92 39

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Referent w Stanowisku ds. Administracyjnych w Składnicy ARM

miejsce wykonywania pracy:

Składnica ARM w Resku
ul. S. Żeromskiego 44
72-315 Resko

Liczba osób: 1, wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Główne obowiązki:

 • Realizowanie czynności kancelaryjno-biurowych, w tym m.in. ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentów, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji.
 • Prowadzenie sekretariatu, obsługa urządzeń biurowych.
 • Prowadzenie magazynu archiwalnego.
 • Prowadzenie spraw pracowniczych, kartotek osobistego wyposażenia, ewidencji czasu pracy i urlopów, kontrolowanie przestrzegania czasu i dyscypliny pracy.
 • Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, sporządzanie pomocniczych dokumentów płacowych.
 • Prowadzenie spraw związanych z wynajmem mieszkań zakładowych, utrzymaniem pokoi gościnnych, nadzór nad utrzymywaniem pomieszczeń biurowych i mieszkalnych, dbałość o ich estetykę i wyposażenie.
 • Zaopatrywanie pracowników w materiały biurowe oraz przedmioty wynikające z Kodeksu pracy, prowadzenie zakupów i ewidencja zużycia materiałów - biurowych, produktów
 • żywnościowych oraz materiałów - eksploatacyjnych urządzeń biurowych.
 • Realizacja zadań finansowo-księgowych.
 • Monitorowanie terminowości załatwiania spraw.
 • Realizowanie innych czynności zleconych przez przełożonego związanych z funkcjonowaniem Składnicy.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie średnie.
 • Znajomość zagadnień z zakresu sporządzania i obiegu korespondencji.
 • Znajomość zasad archiwizowania dokumentów.
 • Podstawowa znajomość zagadnień rachunkowości.
 • Podstawowa znajomość zagadnień pracowniczych wynikających z Kodeksu pracy.
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania biurowego.
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Inicjatywa i dynamizm w działaniu.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Dokładność, rzetelność, punktualność, samodzielność.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagania pożądane:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Udokumentowany co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku administracyjnym lub księgowym.
 • Posiadanie Prawa jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV) i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 24 kB) kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (uwaga: na tym etapie nie wymagamy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
Własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 23,5 kB) kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji Nr ARM 25/Z/BIL/03/18 prowadzonego przez Agencję Rezerw Materiałowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)”.
Dokumenty należy składać w terminie do: 13 kwietnia 2018 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji)

na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45
lub złożyć osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7.30 – 15.30 – pokój nr 1103, XI piętro,

koniecznie z dopiskiem na liście motywacyjnym i na kopercie: „Ogłoszenie nr ARM 25/Z/BIL/03/18”.

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.

 

                    OGŁOSZENIA DROBNE  |  OFERTY PRACY  |  OGŁOSZENIA PŁATNE  |  REKLAMA