Fundacja im. Stefana Batorego w ramach kampanii "Masz głos, masz wybór” przygotowała instrukcje kto i gdzie może kandydować. Warto wiedzieć, że aby założyć komitet wyborczy w jednej gminie (która nie jest miastem na prawach powiatu), wystarczy znaleźć 5 osób, które zostaną jego członkami i członkiniami.

Prezentujemy najważniejsze informacje. Prawo do kandydowania w wyborach samorządowych przysługuje obywatelom polskim, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 18 lat. Jedynie w przypadku wyborów na wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) od kandydatów wymaga się ukończenia 25 lat. W wyborach do rady gminy oprócz obywateli polskich mogą kandydować także obywatele innych państw Unii Europejskiej, stale zamieszkujący na obszarze danej gminy.

Prawa do kandydowania nie mają osoby: pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym; pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu, ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.

Gdzie można kandydować?

W wyborach samorządowych możemy kandydować jedynie do organów jednostek samorządu terytorialnego, gdzie stale zamieszkujemy. Miejscem stałego zamieszkania jest miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Każdy może mieć tylko jedno miejsce stałego zamieszkania. Podobnie nie możemy kandydować do rady powiatu czy sejmiku województwa poza powiatem czy województwem, gdzie mieszkamy na stałe.

UWAGA! W wyborach na wójta, burmistrza czy prezydenta miasta możemy kandydować poza miejscem stałego zamieszkania. Przykładowo, na prezydenta Warszawy może kandydować osoba zamieszkująca stale w Gdańsku. Kandydować na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) można tylko w jednej gminie. Możemy kandydować wyłącznie do jednego z organów samorządowych – rady gminy, rady powiatu albo sejmiku województwa. Możemy natomiast połączyć kandydowanie do jednego z tych organów z jednoczesnym kandydowaniem na wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Po wyborze na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) mandat radnego automatycznie wygasa.

Popieraj ilu chcesz

Wyborca może udzielić poparcia nieograniczonej ilości list kandydatów. Nie może też wycofać raz udzielonego poparcia. Poparcie jest ważne, gdy zawiera własnoręczny czytelny podpis, a także numer PESEL i adres zamieszkania osoby udzielającej poparcia.

Musi być zgoda

Gotowe listy kandydatów można zgłaszać do 40. dnia przed wyborami do godz. 24.00, czyli najpóźniej 7 października do północy. Wszystkie komitety (partii, organizacji, wyborców) składają listy kandydatów do właściwej terytorialnej komisji wyborczej, którą jest: gminna komisja wyborcza –– właściwa do przyjęcia zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych w wyborach odpowiednio do rady gminy, rady miejskiej i rady miasta na prawach powiatu; powiatowa komisja wyborcza –– właściwa do przyjęcia zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do rady powiatu; wojewódzka komisja wyborcza – właściwa do przyjęcia zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do sejmiku województwa.

Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenia kandydatów o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego) do danej rady. Zgoda kandydata na kandydowanie w wyborach powinna zawierać dane: imię (imiona), nazwisko, wiek oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata. Zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym podpisem.

W przypadku zgłoszenia kandydatury osoby urodzonej przed 1 sierpnia 1972 do pisemnej zgody kandydata na kandydowanie dołącza się również oświadczenie lustracyjne. Do zgłoszenia listy kandydatów należy również dołączyć dokument potwierdzający przyjęcie przez właściwy organ wyborczy zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego.

Prezydent z zapleczem

Podobnie jak w przypadku kandydatów na radnych, do zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta uprawnione są wyłącznie komitety wyborcze. Istotne ograniczenie polega jednak na tym, że prawo zgłoszenia ma wyłącznie komitet wyborczy, który zarejestrował listy kandydatów na radnych w co najmniej połowie okręgów wyborczych w danej gminie. W każdym z tych okręgów ilość zarejestrowanych przez ten komitet kandydatów na radnych nie może być mniejsza niż ilość radnych wybieranych w tym okręgu. Taki wymóg oznacza, że kandydatem na stanowisko wójta (burmistrza, prezydenta miasta) może być wyłącznie osoba z politycznym zapleczem.

Termin na zgłoszenie kandydatów na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jest dłuższy niż w przypadku wyborów na radnych – kandydatów na wójta zgłasza się do gminnej komisji wyborczej najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów do godziny 24.00, czyli do 17 października.

Kalendarz

Tegoroczne wybory samorządowe odbędą się 16 listopada. Druga tura wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zostanie przeprowadzona dwa tygodnie później – 30 listopada.

Link do poradnika (plik *PDF): PORADNIK KANDYDATA

Resko24.pl, Fundacja im. Stefana Batorego

Dodaj komentarz

Uwaga! Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt: zgłoś komentarz. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane. Resko24.pl nie zbiera, nie przechowuje i nie przetwarza danych osobowych użytkowników, w tym adresów IP. Dla swojego komfortu i ochrony nicka - zaloguj się.


Komentarze Czytelników

loading...

Istotne

Centrum Kultury w Resku
Gazeta Łobeska - bezpłatna
Powiat Łobeski
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Urząd Miejski w Resku
Regionalny System Ostrzegania woj. Zachodniopomorskie
BIP Urząd Miejski w Resku

Ogłoszenia drobne

Zadłużone Spółki
( / Kupię)

Zadłużone Spółki
08.12.2017

Promocja! 1000 zł na święta!
( / Sprzedam)

Promocja! 1000 zł na święta!
06.12.2017

MECHANIK lub ELEKTROMECHANIK
( / Dam pracę)

MECHANIK  lub  ELEKTROMECHANIK
06.12.2017