Portal Resko24.pl - Menu boczne
 

VII BIEG O STRZAŁĘ WIDANTA - RESKO 2022

Imprezy sportowe
Bieg_Widanta_2022
Termin: 2022-05-01 12:00 - 16:00

Miejsce: Park Miejski przy ul. Sportowej w Resku

Już 1 maja w niedzielę, startuje VII Bieg o Strzałę Widanta. Będzie to okazja do wspaniałej, sportowej zabawy dla dzieci, dorosłych i całych rodzin. W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy na to sportowe wydarzenie.

 1. Organizatorzy: Centrum Kultury w Resku i Urząd Miejski w Resku.
 2. Współorganizator: Sport Konsulting Tomasz Lewandowski.
 3. Patronat: honorowy : Burmistrz Reska Arkadiusz Czerwiński,

Patronat medialny :

 • Resko24.pl – niezależny portal informacyjny
 • Nowy Tygodnik Łobeski
 • Gazeta Łobeska

Cel zawodów:

 • promocja przyjaznej dla biegaczy i amatorów rekreacji Gminy Resko.
 • promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia,
 • upowszechnianie biegu jako najprostszej formy ruchu,
 • aktywność ruchowa na świeżym powietrzu,

Biuro zawodów:

01. 05. 2022 r. godz. 9.00-12.00 na terenie Parku Miejskiego przy ul. Sportowej (obok wzgórza Borków)

Termin, miejsce, program:

1 maja 2020 r. (niedziela)

godz. 13.00 – bieg główny 10km + Nordic Walking 5 km.
godz. 11:00 - biegi dziecięce i młodzieżowe:

Przedszkolaki – ok. 150m „ Bieg do Stumilowego lasu”
Roczniki: 2014 – 2013 – 400m dziewczęta, 400m chłopcy
Roczniki: 2012 – 2011 – 400m dziewczęta, 600m chłopcy
Roczniki: 2010 - 2009 – 600m dziewczęta, 800m chłopcy
Roczniki: 2008 – 2007 plus uczniowie szkół średnich - 1000m dziewczęta ,1200m chłopcy

Biegi odbędą się na terenie Parku Miejskiego (start-meta) oraz okolicznych lasów wzdłuż rzeki Rega na trasie o nawierzchni naturalnej, szutrowej i asfaltowej.

Zapisy na stroniehttps://www.sport-time.com.pl/competitions/view?id=515

VI Bieg o Strzałę Widanta - Resko 2019

Regulamin:

 1. Uczestnictwo – bieg główny:
 • prawidłowe wypełnienie i przekazanie do Organizatora Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej (50pln – do dnia 3.04, 60pln do dnia 24.04, a w dniu startu – 80 pln, biuro zawodów),
 • zgłoszenia internetowe za pośrednictwem strony: http://sport-time.com.pl/zapisy-online do 26.04.2022 godz. 19:00
 • uczestnicy, którzy chcą mieć pseudonimy na numerach startowych powinny uiścić opłatę startową do dnia 24.04., pseudonimy nie mogą mieć więcej niż 15 znaków;
 • zgłoszenia do klasyfikacji drużynowej oraz rodzinnej dokonuje kapitan w dniu biegu w biurze zawodów (stoisko Drużyny / Rodziny) podając numery startowe oraz imię i nazwisko zawodników wchodzących w skład drużyny;

UWAGA: LIMIT STARTUJĄCYCH – 350 osób, LIMIT CZASOWY 90min.

Zwolnione z opłaty startowej są: osoby po 70 roku życia (ukończone w dniu biegu),

 • przelew opłaty startowej należy na konto Centrum Kultury w Resku: BS w Gryficach o/Resko 36 9376 0001 0051 6468 2003 0001, podać: IMIĘ, NAZWISKO, DATĘ URODZENIA z dopiskiem "WPISOWE NA BIEG",
 • przelewów internetowych można dokonywać tylko do dnia 26.04.2022
 • akceptacja regulaminu zawodów (organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w porozumieniu z sędzią głównym zawodów).
 1. Klasyfikacja – kategorie (bieg główny):
 • open, do 29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 i starsi (K, M),
 • rodzinna ( 2 najlepszych członków rodziny z klasyfikacji open);
 • mieszkańcy Gminy Resko (K, M) (ci mieszkańcy, którzy mieszkają na stałe w Gminie Resko – organizator zastrzega sobie możliwość zweryfikowania informacji o miejscu zamieszkania w Urzędzie Gminy Resko)
 • najszybsza drużyna (min 5 zawodników, decyduje punktacja 5 najlepszych zawodników z drużyny)
 • najliczniejsza drużyna;
 • marsz Nordic – Walking ( Definicja marszu marsz to przemieszczanie się ruchem naprzemiennym, krokami do przodu z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią (podłożem). Jeżeli sędzia zauważy, że zawodnik oderwał jednocześnie obydwie nogi od podłoża (nastąpiła faza lotu)- dyskwalifikuje zawodnika bez ostrzeżeń). – dystans 5 km (jedna pętla)

Klasyfikacje drużynowe

W klasyfikacji drużynowej nagradzane będą trzy najlepsze zespoły.

Zapisy drużyn odbywać się będą w dniu imprezy w biurze zawodów (stoisko drużyny / rodziny) Do klasyfikacji drużyny należy zgłosić minimum 5-ciu zawodników/zawodniczek. Kolejność w klasyfikacji drużynowej ustalana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych przez najlepszych zawodników z drużyny. Punkty przyznawane będą za zajęte miejsca w klasyfikacji OPEN mężczyzn i OPEN kobiet. Zwycięzcą zostaje drużyna, której uzbiera najmniejszą ilość punktów.

Drużyna A – 3 mężczyzn i 2 kobiety.
Jeżeli mężczyźni zajęli miejsca Open Mężczyzn – 2, 4, 5 oraz kobiety miejsca Open Kobiet – 1 i 7 to suma ich pkt. łącznie wynosi 19.
Drużyna B – 5 kobiet. Jeżeli kobiety zajęły miejsca Open Kobiet -1, 2, 3, 4, 5 to suma ich pkt. łącznie wynosi 15.
Zwycięzcą zostaje drużyna B.

Nagrody (bieg główny - K, M):

 • OPEN, m. I-III puchary, finansowe I-X I ­ 500,00; II ­ 400,00; III – 300,00; od IV do X ­ 100,00;
 • kat. wiekowe, dyplomy, finansowe: I – III: I ­100,00; II ­ 80,00; III ­ 50,00;
 • kat. rodzinna, rzeczowa lub finansowa: I – III: I ­150,00; II ­120,00; III ­100,00;
 • mieszkańcy Gminy Resko mężczyźni i kobiety, nagrody finansowe: I – III: I ­ 100,00; II ­ 80,00; III ­ 50,00
 • najstarszy uczestnik/uczestniczka, nagroda finansowa: I - 100,00
 • najliczniejsza drużyna, nagroda finansowa: I – 300,00
 • najlepsza drużyna , nagroda rzeczowa lub finansowa: I – III: I – 150,00; II – 120,00; III ­100,00
 • Nordic Walking, kategoria OPEN mężczyzn i OPEN kobiet – nagrody finansowe

I - 100
II - 80
III -50

Nordic Walking - mieszkańcy Gminy Resko kat. mężczyźni i kobiety, nagrody finansowe

I - 100
II - 80
III - 50

Nagrody kategorii OPEN nie dublują się z kategoriami wiekowymi. Każdy uczestnik otrzymuje pakiet startowy (koszulka, gadżety promocyjne Gminy Resko, posiłek regeneracyjny), na mecie medal po ukończonym wyścigu.

Organizator zastrzega sobie prawo niewypłacenia nagród w przypadku stwierdzenia u zawodnika pozytywnego wyniku testu podczas kontroli antydopingowej.

Dojazd

Wszyscy Uczestnicy są zobowiązani we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na miejsce Biegu.

Ograniczenia wiekowe

Wszyscy Uczestnicy głównego Biegu muszą być urodzeni przed 30.04.2006 r., czyli w dniu Biegu posiadać ukończone 16 lat. W trakcie rejestracji Uczestnik musi posiadać dowód tożsamości w celu weryfikacji danych, w tym daty urodzenia. W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie do Formularza Rejestracyjnego „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność.

Inne ograniczenia dotyczące udziału w Biegu. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.

Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.

Różne

Wszystkie istotne szczegóły dotyczące imprezy oraz komunikat końcowy można znaleźć na stronie www.reskobiega.pl.
Organizator zapewnia dla każdego uczestnika napój i ciepły posiłek po ukończonym wyścigu.
W miejscu zawodów będzie znajdować się punkt medyczny.
Impreza odbędzie się bez względu na pogodę. Wszyscy uczestnicy mogą skorzystać z szatni i pryszniców w miejscu imprezy.
Organizator zastrzega sobie zmianę treści regulaminu, a o wszystkich zmianach informować będzie za pośrednictwem strony www.reskobiega.pl oraz na wydarzeniu na facebooku pod nazwą VII Bieg o Strzałę Widanta Resko 2022.
Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy konsultować z koordynatorem „VII Biegu o Strzałę Widanta”: Sebastian Wierzbicki tel. 500 199 347 (wierzbicki@lewandowski-team.pl) lub w biurze organizacyjnym Centrum Kultury tel. 91 3951338 (centrumkulturyresko@wp.pl).
Imprezy towarzyszące i dodatkowe atrakcje:

Biegi dla przedszkolaków oraz szkół (podstawowych i gimnazjalnych)
Atrakcje dla dzieci
Występy artystyczne dzieci i młodzieży

Postanowienia końcowe

Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie w całości lub częściowo za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Bieg ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Biegu z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.

 

Telefon
91 3951338
E-mail
centrumkulturyresko@wp.pl
Addres
Park Miejski w Resku

 

Mapa


 

Terminy


 • 2022-05-01 12:00 - 16:00
Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x