Portal Resko24.pl - Menu boczne
Pin It

W tym roku mija dokładnie 31 lat od pierwszych wyborów do rad gmin i ustawy o samorządzie terytorialnym, która została uchwalona 8 marca 1990 roku, a weszła w życie 26 maja 1990 r. Pragniemy podziękować wszystkim, którzy przez te lata trudzili się na rzecz Naszej Małej Ojczyzny.

Dziękujemy za Wasze zaangażowanie, poświęcenie i służbę.

Wiele się wydarzyło w Naszej Gminie na przestrzeni tych lat. Wszystko to, z czego teraz korzystamy, zawdzięczać możemy pracy tych, którym chciało się działać na rzecz Gminy Resko i dla których jej dobro było priorytetem.

Pragniemy również złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim tym, którzy aktualnie służą naszej wspólnocie lokalnej i związani są z samorządem.

W przeciągu ostatnich lat terenie Gminy Resko zrealizowano inwestycje z wielu dziedzin, które wpłynęły znacząco na poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, dostępności przestrzeni publicznej oraz poprawę jakości środowiska miejskiego. Pomimo pandemii, która utrudniała funkcjonowanie wszystkim samorządom, przez ostatnie ponad 2 lata w Gminie Resko wydarzyło się bardzo dużo dobrego. Z powodzeniem wykorzystywane są dofinansowania z programów rządowych oraz unijnych, aby nieustannie poprawiać warunki życia mieszkańców. W wielu dziedzinach już widać efekty działań proinwestycyjnych i prospołecznych, a plany na kolejne miesiące są ambitne.

Inwestycje były i nadal są tym, co charakteryzuje Nasz Samorząd

„Gminne Centrum Aktywności Lokalnej – Rynek w Resku”

Samorzad Resko 08

fot. Rynek miejski w Resku

fot. Miasto Resko

fot. Pamiątkowy obelisk w formie podświetlanej fontanny 

Samorzad Resko 10

fot. Wiata przy Gminnym Centrum Aktywności Lokalnej

W 2019 roku został zrealizowany kompleksowy projekt rewitalizacyjny, którego celem była aktywna integracja mieszkańców Gminy Resko. W ramach działań objętych finansowaniem zrewitalizowano Rynek Reska, tak by geograficzne centrum miasta i gminy stanowić mogło również centrum życia społecznego. Rynek zyskał atrakcyjną formę architektoniczną i funkcjonalną. Przebudowa Rynku pozwala na organizację różnego rodzaju wydarzeń, które umożliwiają wspólne spędzanie wolnego czasu. Dodatkowo podniesiono bezpieczeństwo tego obszaru poprzez montaż na budynku Urzędu Miejskiego kamer monitoringu. Na Rynku można podziwiać obelisk w formie podświetlanej fontanny o kształcie kuli ziemskiej, który jest symbolem wdzięczności mieszkańców dla pana Wander Weege m.in. za dofinansowanie rewitalizacji Rynku.

fot. Główny przystanek autobusowy w Resku

W ramach inwestycji również wykonano oświetlenie ulic dotychczas nieoświetlonych oraz przebudowano zdewastowaną ulicę Borków. Ponadto mieszkańcy zyskali nowoczesny przystanek autobusowy, wyposażony w ogniwa fotowoltaiczne, podgrzewaną ławkę oraz stanowiska przewodowego ładowania urządzeń mobilnych. Zakres prac obejmował również wymianę istniejących zniszczonych nawierzchni chodników, co zwiększyło znacząco wartości estetyczne terenu wokół przystanku autobusowego.

Samorzad Resko 09

fot. Scena mobilna z telebimem

Realizacja kompleksowego projektu zakończona została zakupem wyposażenia obejmującego: ścianki ekspozycyjne, scenę mobilną wraz z projektorem i telebimem, leżaki do kina plenerowego, namiot plenerowy, domki handlowe na jarmarki oraz stoły kamienne do gier planszowych.  Wymienione wyposażenie służy do organizacji wydarzeń i imprez integracyjno-aktywizujących. Podsumowaniem zrealizowanego projektu była pierwsza wspólna Wigilia Gminna, która odbyła się na Rynku Miejskim, gdzie mieszkańcy mogli spotkać się by wspólnie świętować, śpiewać kolędy i próbować bożonarodzeniowych potraw.

Samorzad Resko 02

fot. Namiot plenerowy - wspólna wigilia mieszkańców

Samorzad Resko 01

fot. Kiermasz Bożonarodzeniowy organizowany na Rynku Miejskim w Resku

Nowoczesna przystań kajakowa

Samorzad Resko 07

fot. Przystań kajakowa przy ul. Parkowej w Resku

W 2020 r. zakończono inwestycję w wyniku, której nastąpiła przebudowa i rozbudowa drogi ul. Parkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem przy zejściu do rzeki Regi. Operacja uwzględniała montaż toalety wolnostojącej automatycznej samomyjącej wraz z urządzeniami, a także montaż elementów małej architektury na odnowionym terenie placu. W wyniku realizacji inwestycji zarówno mieszkańcy jak i turyści mogą korzystać
z nowoczesnej i funkcjonalnej przystani kajakowej.

Inwestycje drogowe

Samorzad Resko 05

Samorzad Resko 06

fot. Przebudowana i zmodernizowana ul. Olsztyńska wraz z przejściem dla pieszych

Wyremontowanych dróg w Naszej Gminie jest coraz więcej. W 2019 roku przebudowana została ul. Olsztyńska. Prace obejmowały ułożenie nowej nawierzchni drogi z brukowej kostki betonowej, nawierzchni miejsc postojowych, wybudowanie chodników oraz budową przejścia dla pieszych w formie tunelu pod nasypem. Niedawno zakończono przebudowę ul. Sportowej, która zyskała nową nawierzchnię asfaltową i brukową, chodniki oraz oświetlenie. Oprócz tego, zmodernizowane zostały wszelkie instalacje przebiegające w ciągu drogi, w tym sieć wodno-kanalizacyjna i energetyczna. Zrealizowane roboty wpłynęły na polepszenie warunków bezpieczeństwa i komfort ruchu.

Tereny zielone

Samorzad Resko 04

Samorzad Resko 12

fot. Tereny zielone przy ul. Olsztyńskiej w Resku

Przekształcono zaniedbane i w większości nieurządzone obszary na funkcjonalne tereny zieleni miejskiej. Gmina Resko uzyskała dofinansowanie na ten cel, w kwocie przekraczającej 3,5 mln złotych. Inwestycja była realizowana w czterech punktach miasta. W wyniku zrealizowanych inwestycji powstał m.in. innowacyjny ogród edukacyjno-ziołowy wraz ze strefą rekreacyjno-wypoczynkową. Dla wstępów artystycznych zbudowano scenę terenową z widownią, przy której znajduje się plac zabaw dla dzieci oraz galeria rzeźb. W miejscu dawnego kąpieliska nad rzeką Regą powstało miejsce, gdzie w wiatach wypoczynkowych można odetchnąć wśród natury.

Gospodarka wodno-ściekowa

Samorzad Resko 13

fot. Zmodernizowana stacja uzdatniania wody w Resku

W ramach rozwoju sieci wodociągowych oraz systemów oczyszczania ścieków zrealizowano trzy zadania inwestycyjne. Jednym z nich jest kompleksowa modernizacja stacji uzdatniania wody w Resku. Efektem realizacji przedsięwzięcia jest zapewniona dostawa wody do sieci w odpowiedniej ilości, pod odpowiednim ciśnieniem, o jakości zgodnej z obowiązującymi wymogami prawa. Kolejnym zadaniem była przebudowa sieci wodociągowych w Resku w ulicach Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej. Konieczność wymiany tych odcinków sieci związana była z występowaniem częstych awarii oraz ze względu na niejednolitość średnic rury. Trzecim przedsięwzięciem była modernizacja oczyszczalni ścieków w Resku. W ramach tego zadania m. in. zakupiony został nowy agregat prądotwórczy oraz zamontowano nowoczesny układ aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki dla całego obiektu. Wartość zrealizowanych zadań inwestycyjnych wyniosła ponad 10 mln złotych.

NAJBLIŻSZE PLANY

Jeszcze w roku ubiegłym podpisane zostały kolejne umowy o dofinansowanie projektów pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, a Gminą Resko. W ramach zawartych umów przyznano Gminie Resko łącznie dofinansowanie w kwocie pond 6 mln złotych. Zaplanowane projekty zostaną zrealizowane do końca 2022 roku.

Jednym z przedsięwzięć jest projekt pn.: „Rozwój usług o charakterze społecznym, kulturalnym i sportowym na obszarze Gminy Resko”. Realizowana inwestycja pozwoli na stworzenie atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej. Projekt obejmuje m.in. budowę sceny w Parku Miejskim w Resku, budowę dwóch świetlic wiejskich, a także budowę boiska przyszkolnego w Starogardzie.

Żłobek

Inną, dużą inwestycją, która zostanie zrealizowana w najbliższym czasie jest utworzenie żłobka w budynku Przedszkola Miejskiego w Resku. Żłobek jest jedną z form opieki nad małymi dziećmi, którego celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi. Realizacja projektu będzie obejmować m.in. zakup wyposażenia sal żłobkowych, modernizację budynku Przedszkola Miejskiego w Resku, dostosowanie obiektu i jego otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonanie parkingu przy przedszkolu oraz zadaszenia/wiaty na wózki dziecięce. Dla potrzeb funkcjonowania żłobka przystosowane zostaną sale zajęć opiekuńczych, pomieszczenia socjalno-sanitarne, rozdzielni posiłków oraz pomieszczenia stanowiące komunikację wydzielonej z obiektu przedszkola części żłobka.

Targowisko Miejskie w Resku

Kolejna zaplanowana inwestycja przyczyni się do stworzenia miejsca umożliwiającego sprzedaż produktów wytworzonych w gospodarstwie rolnym oraz szybszą dystrybucję produktów rolno-spożywczych. Realizacja operacji pn.: „Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Resku” obejmuje wybudowanie 18 stanowisk handlowych i toaletę. Łączny koszt dofinansowania to 1.000.000,00 zł. Zakończenie całej inwestycji planuje się na 2021 rok.

Gospodarka wodno-ściekowa

Trwa realizacja dwóch wniosków wodno-kanalizacyjnych, do których Gmina Resko otrzymała dofinansowanie w wysokości powyżej 3,5 mln złotych. W bieżącym roku rozpoczęły się prace projektowe sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Naćmierz i Przemysław wraz
z przesyłem ścieków do Starogardu oraz budowa sieci wodociągowej na odcinku od ujęcia wody w Krosinie do Naćmierza i Przemysławia. Zakończenie inwestycji planowane jest
w 2023r. Zrealizowana inwestycja poprawi warunki życia mieszkańców oraz wpłynie na rozwój gospodarczy obszaru gminy.

Centrum Kultury w Resku

W przyszłym roku zakończy się kompleksowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne pn.: „Zwiększenie potencjału Centrum Kultury w Resku w zakresie funkcji kulturalnych, edukacyjnych i społecznych”. Modernizacja infrastruktury budynku zwiększy jego funkcjonalność oraz dostosowuje go do obecnych potrzeb oraz standardów. W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną następujące inwestycje:

  • rozbudowa o dźwig platformowy i przebudowa pomieszczeń,
  • wykonane zostaną ekologiczne formy ogrzewania – pompy ciepła.
  • modernizacja placu przy Centrum Kultury w Resku,
  • zakup wyposażenia pomieszczeń budynku Centrum Kultury w Resku,
  • wykonanie oświetlenia ekologicznego oraz udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Resko24.pl, tekst: Urząd Miejski w Resku, zdjęcia: Urząd Miejski w Resku i Resko24.pl

Twoja reakcja na artykuł?

Komentarze można dodawać po zalogowaniu. Zapraszamy do dyskusji.

Zaloguj
x
x
Zarejestruj
x